Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Witaj!

Trafiłeś na bloga poświęconego mediom i reklamie. Wpisy, które beda się tutaj pojawiać są ściśle powiązane z tematyką reklamy w internecie, i funkcjonowaniu mediów.
Mam nadzieję, że moje posty przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

 

ORGANIZACJA WYSTAW

Wystawy są obecnie bardzo popularną formą propagando­wego oddziaływania. Organizowane są nie tylko w dużych sa­lach wystawowych, lecz również w szkołach, bibliotekach i za­kładach pracy. Księgarz jest więc często organizatorem bądz współorganizatorem wystawy. organizacji imprez wystawowych, niezależnie od wielkości, obejmuje zasadniczo trzy etapy: realizacji, ekspozycji i likwidacji. Jest oczywiste, że przed etapem realizacji muszą nastąpić decyzje określające termin, zakres tematyczny i nazwę imprezy wystawowej. Musi być również sprecyzowane, kto jest organizatorem wystawy oraz kto pokrywa wydatki z tą imprezą związane.Jeśli organizatorem wystawy jest Centrala Księgarstwa „Dom Książki” wraz z wydawcami, ustalenia te muszą być potwier­dzone wymianą odpowiednich listów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ODPOWIEDNIE ZAPLANOWANIE

Jeśli przedsiębiorstwo księ­garskie samo organizuje wystawę, musi zaplanować na to odpo­wiednie środki finansowe, i uzyskać (na większe wystawy) zgodę Centrali Księgarstwa. Jeśli księgarnia powiatowa (lub inna) prag­nie organizować wystawę sama lub wspólnie z innymi partne- raimij musi również uzyskać zgodę przedsiębiorstwa na przewi­dywane wydatki. Bardzo często wystawy organizowane przez wiele organizacji lub na terenie zakładów pracy wymagają tylko niewielkich nakładów finansowych. Etap realizacji rozpoczyna się od opracowania założeń organizacyjnych, harmonogramu i preliminarza kosztów. Zało­żenia określają, kto i za co będzie odpowiadał, harmonogram podaje terminy wykonania poszczególnych czynności, licząc wstecz ód ustalonej daty otwarcia wystawy, preliminarz obej­muje wszystkie przewidywane wydatki obliczone zgodnie z obo­wiązującymi przepisami (m. in. prawo autorskie, cenniki itp.)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PODSTAWOWA CZYNNOŚĆ MERYTORYCZNA

Dokumenty te muszą być zatwierdzone przez władzę zwierzchnią odpowiedzialną za organizację wystawy. Równocześnie przystę­puje się do opracowania listy eksponatów, czyli w naszych wa­runkach — zestawu książek (reprodukcji), które będą ekspono­wane. Zestaw taki musi odpowiadać zatwierdzonej tematyce i za­kresowi wystawy. Podstawową czynnością merytoryczną pierwszego etapu jest opracowanie scenariusza wystawy. Przy małych wystawach wła­ściwy scenariusz nie jest konieczny, wystarczy plan rozmiesz­czenia eksponatów dostosowany do lokalu wystawowego. Sce­nariusz wystawowy może być opracowany przez komórkę rekla­my bądź też zlecony odpowiednim fachowcom. Plan rozmiesz­czenia eksponatów na małej wystawie sporządza sam księgarz lub razem .ze współorganizatorami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SCENARIUSZ WYSTAWY

Scenariusz wystawowy składa się z trzech części: szkicu, projektu i scenariusza szczegółowego. Szkic jest to rodzaj planu, propozycji będącej wizją przyszłej imprezy, obejmuje on orientacyjny podział powierzchni wystawowej, kolejność ekspo­zycji, akcenty informacyjne i tematyczne oraz propozycje od­nośnie akcji towarzyszących. Projekt obejmuje już konkret­ne określenie ilości i kolejności stoisk oraz propozycje co i jak ma być na nich eksponowane. Scenariusz szczegóło­wy jest to opracowanie tekstowe dające pełny obraz przyszłej wystawy, a więc sposób rozwiązania, układ eksponatów, tema­tykę plansz i fotografii, teksty napisów i podpisów oraz propo­zycje plastyczne, cyfry, hasła, cytaty itp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

EKSPONOWANY TOWAR

Należy pa­miętać, że głównym akcentem każdej wystawy musi być zawsze eksponowany towar — u nas książka czy reprodukcja — nato­miast zarówno architektura jak i grafika spełniają tylko funkcję pomocniczą. Zmontowanie zgromadzonego sprzętu i ustawienie go zgodnie ze scenariuszem oraz ułożenie książek (zawieszenie reprodukcji) to ostatnia, bardzo istotna czynność pierwszego etapu. Ażeby uniknąć przykrych niespodzianek, konieczne jest na kilka godzin przed otwarciem każdej wystawy dokonać jej komisyjnej weryfi­kacji, czyli sprawdzenia zgodności ze scenariuszem, usunięcia zauważonych błędów i usterek. Etap realizacji kończy się w mo­mencie uroczystego otwarcia wystawy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn