Archive for the Reklama i propaganda książki Category

ODPOWIEDNIE ZAPLANOWANIE

Jeśli przedsiębiorstwo księ­garskie samo organizuje wystawę, musi zaplanować na to odpo­wiednie środki finansowe, i uzyskać (na większe wystawy) zgodę Centrali Księgarstwa. Jeśli księgarnia powiatowa (lub inna) prag­nie organizować wystawę sama lub wspólnie z innymi partne- raimij musi również uzyskać zgodę przedsiębiorstwa na przewi­dywane wydatki. Bardzo często wystawy organizowane przez wiele organizacji lub na terenie zakładów pracy wymagają tylko niewielkich nakładów finansowych. Etap realizacji rozpoczyna się od opracowania założeń organizacyjnych, harmonogramu i preliminarza kosztów. Zało­żenia określają, kto i za co będzie odpowiadał, harmonogram podaje terminy wykonania poszczególnych czynności, licząc wstecz ód ustalonej daty otwarcia wystawy, preliminarz obej­muje wszystkie przewidywane wydatki obliczone zgodnie z obo­wiązującymi przepisami (m. in. prawo autorskie, cenniki itp.)

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

PODSTAWOWA CZYNNOŚĆ MERYTORYCZNA

Dokumenty te muszą być zatwierdzone przez władzę zwierzchnią odpowiedzialną za organizację wystawy. Równocześnie przystę­puje się do opracowania listy eksponatów, czyli w naszych wa­runkach — zestawu książek (reprodukcji), które będą ekspono­wane. Zestaw taki musi odpowiadać zatwierdzonej tematyce i za­kresowi wystawy. Podstawową czynnością merytoryczną pierwszego etapu jest opracowanie scenariusza wystawy. Przy małych wystawach wła­ściwy scenariusz nie jest konieczny, wystarczy plan rozmiesz­czenia eksponatów dostosowany do lokalu wystawowego. Sce­nariusz wystawowy może być opracowany przez komórkę rekla­my bądź też zlecony odpowiednim fachowcom. Plan rozmiesz­czenia eksponatów na małej wystawie sporządza sam księgarz lub razem .ze współorganizatorami.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

SCENARIUSZ WYSTAWY

Scenariusz wystawowy składa się z trzech części: szkicu, projektu i scenariusza szczegółowego. Szkic jest to rodzaj planu, propozycji będącej wizją przyszłej imprezy, obejmuje on orientacyjny podział powierzchni wystawowej, kolejność ekspo­zycji, akcenty informacyjne i tematyczne oraz propozycje od­nośnie akcji towarzyszących. Projekt obejmuje już konkret­ne określenie ilości i kolejności stoisk oraz propozycje co i jak ma być na nich eksponowane. Scenariusz szczegóło­wy jest to opracowanie tekstowe dające pełny obraz przyszłej wystawy, a więc sposób rozwiązania, układ eksponatów, tema­tykę plansz i fotografii, teksty napisów i podpisów oraz propo­zycje plastyczne, cyfry, hasła, cytaty itp.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

EKSPONOWANY TOWAR

Należy pa­miętać, że głównym akcentem każdej wystawy musi być zawsze eksponowany towar — u nas książka czy reprodukcja — nato­miast zarówno architektura jak i grafika spełniają tylko funkcję pomocniczą. Zmontowanie zgromadzonego sprzętu i ustawienie go zgodnie ze scenariuszem oraz ułożenie książek (zawieszenie reprodukcji) to ostatnia, bardzo istotna czynność pierwszego etapu. Ażeby uniknąć przykrych niespodzianek, konieczne jest na kilka godzin przed otwarciem każdej wystawy dokonać jej komisyjnej weryfi­kacji, czyli sprawdzenia zgodności ze scenariuszem, usunięcia zauważonych błędów i usterek. Etap realizacji kończy się w mo­mencie uroczystego otwarcia wystawy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

WYSIŁKI REKLAMOWE

Należy jednak pamiętać, że nawet najpiękniejsza wystawa tylko wtedy spełni swe zadanie, gdy będzie zwiedzana przez tych, dla których ją zorganizowano. Dlatego równolegle z pierwszym etapem organizacyjnym muszą być podjęte niezbędne wysiłki reklamowo-propagandowe, które mają zapewnić szeroką infor­mację o przygotowanej wystawie, wywołać zainteresowanie, zapewnić frekwencję. Przy większych wystawach tymi sprawami zajmuje się odrębny zespół. Do tych czynności należą m. in.: przygotowanie afisza lub wywieszek informacyjnych o wystawie, przygotowanie zaproszeń na otwarcie lub do zwiedzenia wysta­wy, przygotowanie ewentualnego katalogu wystawy, materiałów dla prasy itp. Informacja o imprezie winna narastać w miarę zbliżania się terminu otwarcia. Jednocześnie musi być przygo­towany program otwarcia oraz program eksploatacji wystawy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂