Archive for the Reklama i propaganda książki Category

PODZIAŁ WYSTAW

Wystawy można też dzielić według eksponowanej tematyki, np. na. wystawy plastyczne (malarstwa, grafiki, rzeźby, foto­grafiki itp.), wystawy techniczne (maszyny, urządzenia, środki transportu itp.), wystawy medyczne, gospodarcze, historyczne itd. Oznacza to, że każda wystawa musi mieć określony temat, który znajduje swój wyraz w tytule wystawy. O    charakterze wystawy decyduje zakres dobranej tematyki ekspozycji. Jeśli wystawa obrazuje całokształt działalności kraju, miasta, instytucji czy określonego twórcy — jest to wystawa monograficzna, jeśli pokazuje tylko jeden element, (część) z ca­łości — jest to wystawa wycinkowa. Jeśli wystawa łączy w sobie szereg zagadnień* związanych okolicznościami, miejscem lub in­nymi cechami pokrewieństwa.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ORGANIZACJA TARGÓW

Każda wystawa stanowi dla zwiedzających źródło solid­nej wiedzy na określony temat, spełnia więc zawsze rolę popu­laryzatorską i wychowawczą. Targi są przedsięwzięciem zorganizowanym w celu zawie­rania przez wystawców umów o dostawy towarów lub wykony­wanie usług. Przepisy państwowe określają, że przedmiotem targów jest w pierwszym rzędzie przegląd produkcji’ (wytwór­czości), a następnie reklama towarów. Targi mogą być organi­zowane przez grupę., producentów, bądź przez centrale handlu zagranicznego. Techniczna strona (urządzenie ekspozycji) targów może być powierzona . przedsiębiorstwom specjalizującym się w tym zakresie, dotyczy to szczególnie imprez o charakterze międzynarodowym.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

W ZALEŻNOŚCI OD TEMATYKI

W zależności od eksponowanej tematyki targi mogą mieć charakter ogólny, jak znane szeroko w świecie Międzynarodowe Targi w Poznaniu, gdzie zarówno Polska jak i dziesiątki innych krajów wystawiają różne .towary, maszyny, urządzenia, sprzęt komunikacyjny, budowlany itp. Innym przykładem mogą.tu być Targi Krajowe Wiosenne i Jesienne organizowane również w Poznaniu, a będące przeglądem całej produkcji, jaką polski przemysł proponuje naszym centralom handlowym na najbliż­szy sezon. Charakter specjalistyczny mają targi poświęcone jednej gru­pie towarów, np. Międzynarodowe Targi Książki (MTK) w War­szawie. W zależności od zasięgu targi mogą być krajowe (tylko wystawcy z jednego kraju) lub międzynarodowe.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

POKAZY SPECJALNE

Ich główną cechą odróżniającą jest to, że wszystkie one polegają na de­monstrowaniu towarów, maszyn lub urządzeń, często w ruchu lub jak np. odzieży — na żywych modelach. Mamy więc w tej grupie pokazy książek dla prasy, pokazy nowych maszyn w ru­chu, pokazy nowej konfekcji zwane rewiami lub pokazami mody oraz pokazy gastronomiczne, połączone z degustacją (próbowa­niem potraw przez publiczność obecną na pokazie). Aukcje i giełdy to określenia spotykane często w księ­garstwie. Aukcja jest to forma publicznej sprzedaży starych ksiąg, druków, sztychów i czasopism na zasadzie „kto da więcej”. Giełda jest to ekspozycja zapasów towarów zorganizowana przez producentów (u nas — wydawców) bądź przez przedsiębiorstwa hurtowe dla przedstawicieli handlu detalicznego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂

ORGANIZACJA WYSTAW

Wystawy są obecnie bardzo popularną formą propagando­wego oddziaływania. Organizowane są nie tylko w dużych sa­lach wystawowych, lecz również w szkołach, bibliotekach i za­kładach pracy. Księgarz jest więc często organizatorem bądz współorganizatorem wystawy. organizacji imprez wystawowych, niezależnie od wielkości, obejmuje zasadniczo trzy etapy: realizacji, ekspozycji i likwidacji. Jest oczywiste, że przed etapem realizacji muszą nastąpić decyzje określające termin, zakres tematyczny i nazwę imprezy wystawowej. Musi być również sprecyzowane, kto jest organizatorem wystawy oraz kto pokrywa wydatki z tą imprezą związane.Jeśli organizatorem wystawy jest Centrala Księgarstwa „Dom Książki” wraz z wydawcami, ustalenia te muszą być potwier­dzone wymianą odpowiednich listów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Artur Iwonicki i na co dzień pracuje w małej agencji reklamowej, zajmuję się tam grafiką. Blog to jedna z wielu moich pasji i zainteresowań- są one siłą rzeczy bardzo powiązane z praca. Wpisy jakie tutaj zamieszczam to ciekawostki ze świata reklamy. Jeśli podoba Ci się to co robię to zapraszam do like`owania wpisów. Pozdrawiam gorąca 🙂